ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

Kvalifikační předpoklady a edukační plán


POD PŘÍMÝM VEDENÍM A KONTROLOU ADVOKÁTA

Zkušební doba

 • příprava jednotlivých dokumentů za využití vzorů

 • jednání s úřady a soudy

 • prokázání schopnosti týmové práce

1. rok právní praxe

 • příprava jednotlivých dokumentů (návrhy, plné moci, vyjádření, smlouvy)

 • zpracování rešerší, právních posudků a stanovisek

 • samostatné zpracování menších projektů za využití vzorů zejména z oblasti pracovního práva, rejstříkového a konkurzního řízení

 • zastoupení před úřady a soudy (příprava podání/nahlížení do spisů FÚ, ŽÚ, KN, OR, RT) včetně účasti na soudních jednáních

2. rok právní praxe

 • samostatná organizace a zpracování středních kauz zejména z oblasti korporačního práva (např. organizace a příprava dokumentů k VH,  založení společnosti, převod obchodních podílů včetně řízení před OR, převod nemovitostí včetně řízení na KÚ)

 • dílčí spolupráce na velkých projektech

 • zastupování před soudy v procesních věcech


VE SPOLUPRÁCI S ADVOKÁTEM

3. rok právní praxe

 • samostatná organizace a zpracování velkých projektů (úvěrové a zajišťovací smlouvy včetně související agendy, prodej podniku / akcií podniku, atd.)


SPOLEČNÉ ZÁSADY

 • Výkon právní praxe koncipienta probíhá pod vedením a dohledem advokáta. Předpokladem je schopnost zpracovávat kauzy v českém a minimálně jednom světovém jazyce (NJ/AJ). Koncipient je oprávněn, ale i povinen konzultovat zpracovávané kauzy s advokátem.

 • Koncipient je v průběhu právní praxe povinen rozšiřovat si své znalosti a osvojovat si zkušenosti potřebné pro výkon advokacie. Tuto povinnost koncipient plní zejména soustavným studiem právních předpisů, ostatních pramenů práva, stavovských předpisů, judikatury a odborné literatury, účastí na jednáních, včetně zastupování advokáta při jednotlivých úkonech právní pomoci.

 • Součástí vzdělávání koncipientů je účast na povinných školení advokátních koncipientů organizovaných Českou advokátní komorou. Nad rámec těchto školení lze po dohodě absolvovat školení a semináře, která jsou organizována školícími agenturami a která se týkají právní či vybrané ekonomické/obchodní problematiky.

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy přes elektronickou poštu.


V současné době máme všechny pracovní pozice obsazeny.

Máte-li zájem pracovat v naší kanceláři, prosíme Vás o zaslání životopisu na níže uvedenou adresu. V případě, že se uvolní místo na pozici advokátního koncipienta, rádi Vás kontaktujeme.

Nezbytnou podmínkou pro práci v naší advokátní kanceláři je velmi dobrá znalost angličtiny nebo němčiny slovem i písmem a schopnost samostatné i týmové práce.


Kontakt:

Bc. Šárka Nečasová

HR manager

necasova@giese.cz
Tel: +420 221 411 511

Giese & Partner, s.r.o.
Bělehradská 132
120 00 Praha 2
Česká republika