ADVOKÁTSKI KONCIPIENTI

Kvalifikačné predpoklady a edukačný plán


POD PRIAMYM VEDENÍM A KONTROLOU ADVOKÁTA

Skúšobná doba

 • príprava jednotlivých dokumentov s použitím vzorov

 • komunikácia s úradmi a súdmi

 • preukázanie schopnosti tímovej práce

1. rok právnej praxe

 • príprava jednotlivých dokumentov (návrhy, plnomocenstvá, vyjadrenia, zmluvy)

 • spracovanie rešerší, právnych posudkov a stanovísk

 • samostatné spracovanie menších projektov s použitím vzorov najmä z oblasti pracovného práva, registrového a konkurzného konania

 • zastupovanie pred úradmi a súdmi (príprava podaní/nahliadanie do spisov na príslušných úradoch) vrátane účasti na súdnych konaniach

2. rok právnej praxe

 • samostatná organizácia a spracovanie stredných prípadov najmä z oblasti korporátneho práva (napr. organizácia a príprava dokumentov k velnému zhromaždeniu,  založenie spoločnosti, prevod obchodných podielov vrátane konaní na OR, prevod nehnuteľností vrátane konaní na príslušných úradoch)

 • dielčia spolupráca na veľkých projektoch

 • zastupovanie pred súdmi v procesných veciach


V SPOLUPRÁCI S ADVOKÁTOM

3. rok právnej praxe

 • samostatná organizácia a spracovanie veľkých projektov (úverové a zabezpečovacie zmluvy vrátane súvisiacej agendy, predaj podniku / akcií podniku, atď.)


SPOLOČNÉ ZÁSADY

 • Výkon právnej praxe koncipienta prebieha pod vedením a dohľadom advokáta. Predpokladom je schopnosť spracovávať prípady v slovenskom a minimálne jednom svetovom jazyku (NJ/AJ). Koncipient je oprávnený, ale i povinný konzultovať spracovávané prípady s advokátom.

 • Koncipient je v priebehu právnej praxe povinný rozširovať si svoje znalosti a osvojovať si skúsenosti potrebné na výkon advokácie. Túto povinnosť koncipient plní najmä sústavným štúdiom právnych predpisov, ostatných prameňov práva, stavovských predpisov, judikatúry a odbornej literatúry, účasťou na rokovaniach, vrátane zastupovania advokáta pri jednotlivých úkonoch právnej pomoci.

 • Súčasťou vzdelávania koncipientov je účasť na povinných školeniach advokátskych koncipientov organizovaných Slovenskou advokátskou komorou. Nad rámec týchto školení je možné po dohode absolvovať školenia a semináre, ktoré sú organizované školiacimi agentúrami a ktoré sa týkajú právnej či vybranej ekonomickej/obchodnej problematiky.

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky cez elektronickú poštu.


V súčasnej dobe máme všetky pracovné pozície obsadené.


Ak máte záujem pracovať v našej kancelárii, prosíme Vás o zaslanie životopisu na nižšie uvedenú adresu. V prípade, že sa uvoľní miesto na pozícii advokátskeho koncipienta, radi Vás kontaktujeme.

Nevyhnutnou podmienkou pre prácu v našej advokátskej kancelárii je veľmi dobrá znalosť angličtiny alebo nemčiny slovom aj písmom a schopnosť samostatnej aj tímovej práce.


Kontakt:

Bc. Šárka Nečasová

HR Manager

office@giese.sk 
+421 (2)20 510 110

Giese & Partner, s.r.o.
- organizačná zložka
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
Slovenská republika