Informácie o spracúvaní osobných údajov

Giese & Partner, s.r.o. deklaruje týmto dokumentom základné pravidlá postupov súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a objasňuje princípy zhromažďovania, spracúvania a používania osobných  údajov, rovnako ako práva, ktoré majú dotknuté osoby vo vzťahu k  spracúvaným osobným údajom. Osobné údaje Giese & Partner, s.r.o. chráni ako prísne dôverné a zhromažďuje a spracúva ich v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Giese & Partner, s.r.o.
Bělehradská 132, 120 00 Praha 2
IČO: 26156920

office@giese.cz
+420 221 411 511

na území Slovenskej republiky konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky

Giese & Partner, s.r.o. – organizačná zložka
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
IČO: 36863238

office@giese.sk
+421 (2)20 510 110

Právny základ pre spracúvanie

Osobné údaje môžeme spracúvať na základe jedného či viacerých nižšie uvedených právnych titulov:

 • zmluva o poskytovaní právnych služieb, prípadne iná zmluva, ktorej sme stranou; a/alebo
 • súhlas dotknutej osoby; a/alebo
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa či tretej osoby (najmä klienta) použiť osobné údaje v súvislosti s poskytovanými službami a/alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa, najmä na ochranu, uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie práv, záujmov a nárokov prevádzkovateľa a na udržiavanie a prehlbovanie obchodných vzťahov; a/alebo
 • povinnosť prevádzkovateľa plniť svoje právne povinnosti.

Účel spracúvania

Osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi, a to za účelom:

 • poskytovania právnych služieb (právne poradenstvo) a/alebo plnenie povinností podľa zmluvy; poskytovanie osobných údajov je povinnosťou klienta, príp. inej dotknutej osoby, ktorá vyplýva z vyššie spomínanej zmluvy; ich neposkytnutie by predstavovalo porušenie zmluvnej povinnosti klienta a nám by znemožnilo efektívne plniť zmluvu s klientom; a/alebo
 • plnenia právnych povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä z predpisov upravujúcich výkon advokácie, verejné zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie, alebo opatrenia proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu atď.); v prípadoch, kedy povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva priamo zo zákona, by ich neposkytnutie znamenalo porušenie zákonnej povinnosti, v ostatných prípadoch by nám neposkytnutie osobných údajov mohlo znemožniť uzavrieť zmluvný či obchodný vzťah, prípadne poskytnúť požadovanú službu; a/alebo
 • zasielania marketingových oznámení (poštové, e-mailové), udržiavania a prehlbovania obchodných vzťahov s klientmi; poskytnutie osobných údajov na tieto účely nie je  zákonnou ani zmluvnou povinnosťou, ich neposkytnutie by nám však znemožnilo zasielať Vám informačné a iné marketingové materiály (napr. Newsletter); a/alebo
 • ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa či tretích osôb; v prípadoch, kedy povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva priamo zo zmluvy medzi nami, by ich neposkytnutie znamenalo porušenie zmluvnej povinnosti, v ostatných prípadoch by nám neposkytnutie osobných údajov mohlo znemožniť uzavrieť zmluvný či obchodný vzťah prípadne poskytnúť požadovanú službu či v už nadviazanom vzťahu ďalej pokračovať; a/alebo
 • výberových konaní a náborových aktivít; poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou, ich neposkytnutie by nám však znemožnilo nadviazať kontakt ohľadom konkrétneho výberového konania.

Kategórie dotknutých osobných údajov

Pri našich aktivitách spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, a to:

 • základné údaje (napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa pobytu, rodné číslo, IČO, DIČ, postavenie, vzťah k nám alebo našim klientom),
 • kontaktné a identifikačné údaje (napr. poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, zdravotná poisťovňa, podpis),
 • finančné údaje (napr. údaje týkajúce sa platieb a bankových účtov),
 • údaje o vzdelaní a kvalifikácii (napr. osvedčenie o dosiahnutej kvalifikácii, odborná spôsobilosť),
 • údaje, ktoré nám poskytnete za účelom využívania našich právnych služieb,
 • údaje, ktoré nám poskytnete za účelom nadviazania pracovnoprávneho vzťahu,
 • osobné údaje, ktoré nám poskytnú naši klienti alebo ich zástupcovia v rámci plnenia zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva,
 • údaje vyžadované predpismi o opatreniach proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, predpismi o verejnom zdravotnom poistení, predpismi o sociálnom zabezpečení a pod.,
 • akékoľvek ďalšie údaje, ktoré nám dotknuté osoby poskytnú v rámci svojho uváženia (napr. o prebiehajúcich, ukončených či hroziacich súdnych, exekučných či správnych konaniach).

Zdroje osobných údajov

Osobné údaje získavame:

 • priamo od dotknutých osôb,
 • od našich klientov alebo ich protistrán a od ich zástupcov,
 • od tretích strán, ako sú napr. súdy a iné štátne orgány, zamestnávateľ, obchodní partneri,
 • z verejne dostupných databáz a zdrojov.

Prípadní príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžeme zdieľať s pobočkami Giese & Partner, s.r.o. a ďalej s:

 • poskytovateľmi údržby informačného systému a poskytovateľmi softwéru, IT podporou,
 • ďalšími príjemcami podľa potrieb a pokynov klienta (napr. notár),
 • daňovými poradcami a audítormi prevádzkovateľa,
 • prekladateľskými agentúrami,
 • našimi spolupracujúcimi advokátmi a zamestnancami,
 • orgánmi verejnej moci (napr. súdy, správne orgány) a regulatórnymi úradmi, pokiaľ na to existuje zákonná povinnosť alebo odôvodnenie,
 • vybranými zmluvnými dodávateľmi služieb (telefónny/mobilný operátor).

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané po dobu existencie právneho základu pre spracúvanie osobných údajov; po jeho skončení alebo v prípade, keď už osobné údaje nebudeme ďalej potrebovať, bude s nimi nakladané podľa platnej právnej úpravy, najmä. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 586/2003 Z.z. (zákon o advokácii) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie GDPR). Príslušné lehoty môžu byť v oprávnených prípadoch (napr. začatie súdneho konania, ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa) adekvátne predĺžené podľa konkrétnych okolností prípadu.

Prenášanie osobných údajov a automatizované rozhodovanie

V rámci spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom nedochádza k ich prenášaniu do tretích krajín mimo územia Európskej Únie či do medzinárodných organizácií ani k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov:

 • Právo na prístup k osobným údajom: Môžete od nás získať informácie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a pokiaľ áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sú spracúvané.
 • Právo na opravu a doplnenie: Ďalej máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili na Vašu žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte tiež právo požadovať, aby sme na Vašu žiadosť doplnili akékoľvek neúplné osobné údaje.
 • Právo na výmaz osobných údajov: Môžete nás požiadať, aby sme vymazali alebo zlikvidovali osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, a to za určitých okolností, ako napr. pokiaľ údaje už nepotrebujeme, alebo pokiaľ odvoláte Váš súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo vznesiete námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne ďalšie oprávnené dôvody pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne atď.
 • Právo na obmedzenie a právo na námietku: Máte právo, aby sme v určitých prípadoch obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, a to napr. pokiaľ spochybníte správnosť Vašich osobných údajov alebo údaje už nepotrebujeme atď. Proti spracúvaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa či tretej strany alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku. Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu.
 • Právo na prenosnosť údajov: Môžete požadovať získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete následne odovzdať inému prevádzkovateľovi, alebo pokiaľ je to technicky možné, žiadať, aby si ich prevádzkovatelia odovzdali medzi sebou.
 • Právo odvolať súhlas: Pokiaľ spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.
 • Právo podať sťažnosť: Pokiaľ máte obavy alebo ste so spracúvaním svojich osobných údajov uskutočňovaným nami akokoľvek nespokojný, môžete sa na nás priamo obrátiť s písomnou sťažnosťou (zaslanou poštou alebo emailom na vyššie uvedenú adresu), alebo sa obrátiť na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky (prípadne na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Niektoré z práv môžu byť obmedzené v prípadoch, kedy má prevádzkovateľ prevažujúci záujem alebo právnu povinnosť pokračovať v spracúvaní osobných údajov, prípadne z dôvodu povinnosti advokátskej mlčanlivosti.

Pokiaľ si neviete rady s tým, akým spôsobom uplatniť svoje vyššie popísané práva, radi Vám na vyžiadanie poskytneme vzorový formulár na jednoduché vyplnenie. Viac informácií o Vašich právach je tiež k dispozícii na internetových stránkach Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

24.08.2018