Lex COVID: Zmírnění dopadů koronavirové situace v české justici – část I.

Koronavirová epidemie i nadále sužuje nejen Evropu, ale i celý svět, přičemž její konec se v současné chvíli jeví jako téměř nedosažitelná meta, slovy pesimisty „tma na konci tunelu“. Zcela mimořádná restriktivní opatření s tím spojená přitom mají masivní dopad jak na sociální a ekonomické poměry, tak i na samotnou justici.

Pro zmírnění dopadů pandemie koronaviru na osoby účastnící se soudních řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby byl Ministerstvem spravedlnosti za součinnosti externích odborníků (zástupců soudů, insolvenčních správců, advokátů, odborné veřejnosti) vypracován návrh zákona tzv. Lex COVID pro oblast justice, insolvencí a exekucí. V současné době došlo k jeho schválení vládou a čeká se na posvěcení ze strany Poslanecké sněmovny ČR.

Tzv. Lex COVID justice pak zahrnuje 4 základní okruhy úpravy:

  1. Zvláštní ustanovení o možnosti prominutí zmeškání lhůt;
  2. Zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám;
  3. Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu a
  4. Zvláštní opatření ve vztahu k bezvýsledným exekucím, které by měly být za určitých podmínek zastaveny.

V tomto článku se přitom zaměříme na první oblast týkající se zvláštních ustanovení o možnosti prominutí zmeškání lhůt.

Návrh zákona rozšiřuje použití již existujících institutů o prominutí zmeškání či navrácení lhůt (např. § 58 občanského soudního řádu či § 61 trestního řádu) na lhůty další, které dnes není možné prominout (např. pro podání mimořádného opravného prostředku), a to právě v případě, že lhůta byla zmeškaná v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření přijatého pro boj s rozšířením COVID-19. Týká se to např. lhůt v občanském soudním řízení, insolvenčním řízení, řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, soudním řízení správním, trestním řízení, řízením před Ústavním soudem atd.

Na tomto místě je nutné poznamenat, že možnost prominutí lhůty je postavena na ryze individuálním posouzení daného případu, kdy se zejména bude zkoumat, zda konkrétní osoba byla mimořádným opatřením omezena takovým způsobem, že stanovenou lhůtu nemohla dodržet. Bude tedy nutno posoudit, zda daná osoba skutečně byla v karanténě, zda byla uzavřena pobočka pošty v místě jejího bydliště a nebylo možné se dopravit jinam, zda advokát potřeboval pro účely učinění konkrétního úkonu nahlédnout do spisu a z důvodu jeho karantény či omezení provozu soudu to nebylo možné atd. Je téměř jisté, že tento výčet možných situací je pouze kapkou v moři a reálně nastalé situace odůvodňující možné prominutí zmeškání lhůty budou jistě velice rozličné.

A jak to vlastně celé bude probíhat v praxi? Žádost o prominutí zmeškání lhůty spolu se zmeškaným úkonem bude třeba podat ve stanovené době od ukončení či zrušení mimořádného opatření, z něhož plyne omezení pro konkrétní osobu, případně později, pokud např. karanténa přetrvá déle. Délka lhůty, v níž bude možno žádat o prominutí zmeškání lhůty, se přitom bude lišit podle typu řízení – např. v občanském soudním řízení se bude jednat o lhůtu v délce 15 dnů, v trestním řízení o lhůtu v délce 3 dnů. V každém případě je však nutné zdůraznit, že takovou žádost bude možné podat vždy v konkrétně stanovené lhůtě teprve po ukončení či zrušení mimořádného opatření, z něhož plyne omezení pro konkrétní osobu, případně po ukončení karantény. A tak tedy si lze představit, že pokud např. karanténa jisté osoby, v důsledku níž zmeškala lhůtu, uplynula v průběhu března, bude mít tato osoba stále čas podat tuto žádost do doby ukončení daného mimořádného opatření či skončení karantény, resp. do uplynutí výše uvedené lhůty v závislosti na konkrétním typu řízení.

Jak vidno, ač se to zpočátku nejevilo příliš reálně, požadavky většiny soudců v čele se Soudcovskou unií (viz článek ze dne 02.04.2020 Koronaokénko: Stavení a přerušení běhu lhůt?) byly naštěstí v tomto případě alespoň zčásti vyslyšeny, a tzv. cimrmanovská frustrační kompozice střídající okamžiky očekávání s okamžiky zklamání nebyla v tomto případě bohudíky naplněna.

Mgr. Jana Kostěncová