Lex COVID – část II.: Zmírnění dopadů koronavirové situace v rámci insolvenčního práva

S ohledem na vývoj nastalé situace lze již teď zcela nepochybně konstatovat, že v souvislosti s přijatými mimořádnými opatřeními z důvodu řádící pandemie, budou mít tyto na chod české ekonomiky masivní dopad. Ke zmírnění dopadů koronavirové situace byl mimo jiné pro oblast insolvencí přijat zákon tzv. Lex COVID, jehož část věnovaná insolvenčnímu právu má za cíl reagovat na aktuální dění a nastalou situaci alespoň částečně stabilizovat.

Zvláštní opatření přijatá v rámci Lex COVID přináší reformy převážně dočasného charakteru, tyto se však dotýkají téměř všech dílčích oblastí insolvenční problematiky. Zejména se pak jedná o následující změny:

  • Odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh. S ohledem na skutečnost, že podnikatelé se do případné platební neschopnosti z důvodu uzavření řady provozoven a podniků nedostali vlastní vinou a stávající stav je pouze přechodné povahy, je zákonem dočasně suspendována povinnost podat na sebe insolvenční návrh, a to to do doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020 (leda by úpadek nastal už před mimořádným opatřením nebo k úpadku nedošlo v souvislosti s koronavirovou situací). Tímto způsobem bude zamezeno i případnému riziku odpovědnosti statutárních orgánů z důvodu, že porušili zákonnou povinnost a nepostupovali s péčí řádného hospodáře.
  • K věřitelskému návrhu podanému do 31. srpna 2020 se nebude přihlížet. Věřitel bude moci insolvenční návrh podat až po uplynutí stanoveného období, přičemž tímto opatřením bude podnikatelům poskytnut čas řešit svou nastalou situaci způsobenou v souvislosti s koronavirovou epidemií, aniž by jim hrozilo riziko zahájení insolvenčního řízení.
  • Zavedení institutu mimořádného moratoria. Cílem této změny je ochránit provozuschopné podniky, které se dostaly do přechodných platebních potíží, a to v důsledku dočasného výpadku provozu způsobeného mimořádnými opatřeními. Návrh na mimořádné moratorium bude moci podat pouze dlužník, jehož finanční problémy byly způsobeny v důsledku mimořádných opatření a zároveň nebyl ke 12. březnu 2020 v úpadku. K vyhlášení moratoria nebude vyžadován souhlas věřitelů a částečně bude nahrazeno předložení vybraných písemností čestným prohlášením a doplněním návrhu o důležité údaje svědčící o podnikatelově poctivém záměru. Mimořádné moratorium bude přitom možné vydat na dobu 3 měsíců (a poté – již se souhlasem nadpoloviční většiny věřitelů – ještě o další 3 měsíce prodloužit). Mimořádné moratorium za těchto o poznání mírnějších podmínek přitom poskytne dlužníkům stejnou ochranu jako standardní moratorium, při kterém např. dané subjekty jsou chráněny před rozhodnutím o úpadku, a je jim umožněno dále provozovat své podnikání, dodavatelům odpadá možnost vypovědět smlouvy, apod.
  • Možnost dočasného přerušení plnění schváleného reorganizačního plánu. Tato změna přináší podnikatelům v rámci insolvencí, ve kterých byl ke 12. březnu 2020 pravomocně schválen reorganizační plán, který nebyl ještě zcela splněn, možnost požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu do 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření, nejpozději do 31. prosince 2020, aniž by současně čelili riziku jeho zrušení a přeměně reorganizace v konkurs.
  • Zmírnění podmínek v rámci oddlužení. „Stará“ oddlužení (tj. zahájená před oddlužovací novelou v r. 2019) nebudou ze strany soudu zrušena, pokud dlužník nebude v důsledku mimořádných opatření nastalých v souvislosti s koronavirovou situací plnit splátkový kalendář. Osvobození od dluhů ve „starých“ oddluženích dále bude možné přiznat i za situace, kdy dlužník splatí méně než 30 %, resp. 50 % svých dluhů (též za předpokladu, že k tomuto dojde v souvislosti s koronavirovou situací).
  • Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení. Na žádost osoby, která v době trvání mimořádných opatření při epidemii zmeškala lhůtu stanovenou k provedení úkonů v insolvenčním řízení, rozhodne insolvenční soud o prominutí zmeškání této lhůty, pokud k tomuto došlo v důsledku omezení plynoucích z mimořádných opatření při epidemii, která této osobě znemožňovala nebo podstatně ztěžovala úkon učinit. Žádost o prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení je třeba podat do 7 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, z něhož plynulo omezení.
  • Dočasná změna v doručování osobám s právem podat opravný prostředek v insolvenčních věcech. Insolvenční soudy budou po nezbytně nutnou dobu doručovat pouze dlužníkovi a dále zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (tzv. doručení vyhláškou). V případě, že dojde ke zmeškání lhůty pro odvolání či námitky a rozhodnutí nabyde právní moci, nebude pro dotčené osoby možné požádat o prominutí zmeškání lhůty. V tomto ohledu tak lze doporučit pravidelné sledování změn v insolvenčním rejstříku.

Mgr. Jana Kostěncová