Kto zastupuje spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku?

Je zmiešané zastupovanie podľa nemeckého vzoru prípustné? Najvyšší súd nemá pochybnosti.

V Nemecku v mene spoločnosti s ručením obmedzeným bežne koná konateľ spolu s prokuristom. Tento spôsob zastupovania sa nazýva zmiešané zastupovanie. Prípustnosť takéhoto zmiešaného zastupovania na Slovensku bola doteraz otázna. Najvyšší súd na túto otázku záväzne odpovedal.

Prvostupňový súd zmiešané zastupovanie odmietol, keďže zastával názor, že platnosť úkonov prokuristu nemôže byť podmienená podpisom konateľa spoločnosti. Spoločnosť podala proti rozhodnutiu súdu odvolanie a následne, po zamietnutí odvolania, dovolanie.

Najvyšší súd rozhodol, že dovolanie je nedôvodné. Súd argumentoval najmä tým, že zápis spoločného konania prokuristu s konateľom spoločnosti by viedol k tomu, že by sa prokurista dostal do rovnakého postavenia ako konateľ spoločnosti – čo nie je prípustné. Pokračovat ve čtení >>

JUDr. Zuzana Tužilová / Mgr. Renáta Konštiaková (Sedliačková)

09.03.2022
JUDr. Zuzana Tužilová / Mgr. Renáta Konštiaková (Sedliačková)
>> www.ahk.sk