Informace o zpracování osobních údajů

Giese & Partner, s.r.o. deklaruje tímto dokumentem základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a objasňuje principy shromažďování, zpracování a používání osobních  údajů  stejně jako práva, která subjekty údajů ve vztahu k  zpracovávaným osobním údajům mají.  Osobní údaje Giese & Partner, s.r.o. chrání jako přísně důvěrné a shromažďuje a zpracovává je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů

Giese & Partner, s.r.o.
Bělehradská 132, 120 00 Praha 2
IČO: 26156920

office@giese.cz
+420 221 411 511

na území Slovenské republiky jednající prostřednictvím své organizační složky

Giese & Partner, s.r.o. – organizačná zložka
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
IČO: 36863238

office@giese.sk
+421 (2)20 510 110

Právní základ pro zpracování

Osobní údaje můžeme zpracovávat na základě jednoho či více níže uvedených právních titulů:

 • smlouva o poskytování právních služeb případně jiná smlouva, jejíž jsme stranou; a/nebo
 • souhlas subjektu údajů; a/nebo
 • oprávněný zájem správce či třetí osoby (zejména klienta) použít osobní údaje v souvislosti s poskytovanými službami a/nebo oprávněný zájem správce, zejména na ochranu, uplatňování, prokazování a obhajování práv, zájmů a nároků správce a na udržování a prohlubování obchodních vztahů; a/nebo
 • povinnost správce plnit své právní povinnosti.

Účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, a to za účelem:

 • poskytování právních služeb (právní poradenství) a/nebo plnění povinností dle smlouvy; poskytování osobních údajů je povinností klienta, popř. jiného subjektu údajů, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy; jejich neposkytnutí by představovalo porušení smluvní povinnosti klienta a nám by znemožnilo efektivně plnit smlouvu s klientem; a/nebo
 • plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (zejména z předpisů upravujících výkon advokacie, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení nebo opatření proti legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorizmu atp.); v případech, kdy povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá přímo ze zákona, by jejich neposkytnutí znamenalo porušení zákonné povinnosti, ve zbylých případech by nám neposkytnutí osobních údajů mohlo znemožnit uzavřít smluvní či obchodní vztah případně poskytnout požadovanou službu; a/nebo
 • zasílání marketingových sdělení (poštovní, e-mailové), udržování a prohlubování obchodních vztahů s klienty; poskytnutí osobních údajů pro tyto účely není zákonnou ani smluvní povinností, jejich neposkytnutí by nám však znemožnilo zasílat informační a jiné marketingové materiály (např. Newsletter); a/nebo
 • ochrany oprávněných zájmů správce či třetích osob; v případech, kdy povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá přímo ze smlouvy, by jejich neposkytnutí znamenalo porušení smluvní povinnosti, ve zbylých případech by nám neposkytnutí osobních údajů mohlo znemožnit uzavřít smluvní či obchodní vztah případně poskytnout požadovanou službu či v již navázaném vztahu dále pokračovat; a/nebo
 • výběrových řízení a náborových aktivit; poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonnou ani smluvní povinností, jejich neposkytnutí by nám však znemožnilo navázat kontakt ohledně konkrétního výběrového řízení.

Kategorie dotčených osobních údajů

Při našich aktivitách zpracováváme následující kategorie osobních údajů, a to:

 • základní údaje (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, IČO, DIČ, postavení, vztah k nám nebo našim klientům),
 • kontaktní a identifikační údaje (např. poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna, podpis),
 • finanční údaje (např. údaje týkající se plateb a bankovních účtů),
 • údaje o vzdělání a kvalifikaci  (např. osvědčení o dosažené kvalifikaci, odborná způsobilost),
 • údaje, které nám poskytnete za účelem využívání našich právních služeb,
 • údaje, které nám poskytnete za účelem navázání pracovněprávního vztahu,
 • osobní údaje, které nám poskytnou naši klienti nebo jejich zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právního poradenství,
 • údaje vyžadované předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, předpisy o veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení apod.,
 • jakékoli další údaje, které nám subjekty údajů poskytnou v rámci svého uvážení (např. o probíhajících, ukončených či hrozících soudních, exekučních či správních řízeních).

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme:

 • přímo od subjektu údajů,
 • od našich klientů nebo jejich protistran a od jejich zástupců,
 • od třetích stran, jako jsou např. soudy a jiné státní orgány, zaměstnavatel, obchodní partneři,
 • z veřejně dostupných databází a zdrojů.

Případní příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme sdílet s  pobočkami Giese & Partner, s.r.o. a dále s:

 • poskytovateli údržby informačního systému a poskytovateli softwarů, IT podporou,
 • dalšími příjemci dle potřeb a pokynů klienta (např. notář),
 • daňovými poradci a auditory správce,
 • překladatelskými agenturami,
 • našimi spolupracujícími advokáty a zaměstnanci,
 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) a regulatorními úřady, pokud k tomu existuje zákonná povinnost nebo odůvodnění,
 • vybranými smluvními dodavateli služeb (telefonní/mobilní operátor).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu existence právního základu pro zpracování osobních údajů; po jeho skončení nebo v případě, kdy již osobní údaje nebudeme dále potřebovat, bude s nimi naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 586/2003 Z.z. (zákon o advokácii) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Příslušné lhůty mohou být v oprávněných případech (např. zahájení soudního řízení, ochrana oprávněných zájmů správce) adekvátně prodlouženy dle konkrétních okolností případu.

Předávání osobních údajů a automatizované rozhodování

V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací ani k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva týkající se zpracování osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům: Můžete od nás získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu a doplnění: Dále máte právo, abychom na Vaši žádost bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Máte také právo požadovat, abychom na Vaši žádost doplnili jakékoli neúplné osobní údaje.
 • Právo na výmaz osobních údajů: Můžete nás požádat, abychom vymazali nebo zlikvidovali osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a to za určitých okolností, jako např. pokud údaje již nepotřebujeme, nebo pokud odvoláte Váš souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné další oprávněné důvody pro zpracování, či osobní údaje byly zpracovány protiprávně atp.
 • Právo na omezení a právo na námitku: Máte právo, abychom v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to např. pokud zpochybníte správnost Vašich osobních údajů nebo údaje již nepotřebujeme atp. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce či třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku. Dále máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.
 • Právo na přenositelnost údajů: Můžete požadovat získání osobních údajů, které jste nám poskytl/a, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo odvolat souhlas: Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
 • Právo podat stížnost: Pokud máte obavy anebo jste se zpracováním svých osobních údajů prováděném námi jakkoli nespokojen, můžete se na nás obrátit s písemnou stížností (zaslanou poštou nebo emailem na výše uvedenou adresu), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky (případně na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Některá z práv mohou být omezena v případech, kdy má správce převažující zájem nebo právní povinnost pokračovat ve zpracování osobních údajů, případně z důvodu povinnosti advokátní mlčenlivosti.

Pokud si nevíte rady s tím, jakým způsobem uplatnit svá výše popsaná práva, rádi Vám na vyžádání poskytneme vzorový formulář k jednoduchému vyplnění. Více informací o Vašich právech je také k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

24.08.2018